Foretaksstyring

Foretaksstyring

I dag er fokus på foretaksstyring viktigere enn noensinne – investorenes og allmennhetens tillit til selskaper er ikke lenger bare basert på økonomiske resultater eller det aktuelle selskapets produkter og tjenester, isteden er selskapets struktur og kultur, styrets sammensetning og policyer og retningslinjer blitt stadig viktigere.

I stedet er økende betydning knyttet til selskapets struktur og kultur, styrets sammensetning og retningslinjer og retningslinjer.

Vårt styre

I Baxter vil vi jobbe forebyggende, og dette arbeidet starter i selskapets styre. Våre styremedlemmer vet hvor viktig god foretaksstyring er når det gjelder å oppfylle medarbeidernes, samfunnets, kundenes og aksjonærenes behov.

Våre retningslinjer

Vårt syn på foretaksstyring er delvis beskrevet i en rekke viktige retningslinjer og policyer nedenfor.  Policyene gjelder for styremedlemmer og ansatte og omfatter bl.a. Baxters retningslinjer for foretaksstyring, våre etiske retningslinjer og vår policy for verdipapirhandel. Nedenfor får du også vite hvor du kan få informasjon om etikk- og etterlevelsesspørsmål i Baxter (inkludert selskapets hjelpelinje for etikk og etterlevelse).

Informasjon til investorer

Vi stiller til rådighet omfattende finansiell informasjon for våre aksjonærer. Les vår årsrapport og fullmaktserklæring («Proxy statements»), opplysninger om transaksjoner og innleverte dokumenter. Du kan også se vår finansielle kalender og dato for planlagte investorsamtaler og møter.

SEC-dokumenter (dokumenter innrapportert til den amerikanske finansinspeksjonen) og innsidetransaksjoner

Se alle Baxters SEC-dokumenter.

Blant dokumentene finnes det visse transaksjoner med Baxters verdipapirer som berører selskapets styremedlemmer og øverste ledere. 

Våre retningslinjer

Retningslinjer for foretaksstyring

I 1995 var vi blant de første selskapene til å ta i bruk formelle retningslinjer for foretaksstyring. I Baxter arbeider vi kontinuerlig med å gjennomgå våre rutiner og sette nye standarder. Våre nåværende retningslinjer for foretaksstyring gjenspeiler dette arbeidet.

Retningslinjer for foretaksstyring >

Etiske retningslinjer

Baxters etiske retningslinjer er en veiledning i etikk og regeletterlevelse for ansatte og leverandører og styrer vår virksomhet. Retningslinjene er tilgjengelige på en rekke språk.

  Les mer >

  Policy for verdipapirhandel

  Lovgivningen legger en kraftig begrensning på muligheten for innsidehandel med selskapets verdipapirer. En innsider i Baxter er en ansatt som får kjennskap til viktig, ikke-offentliggjort informasjon om Baxter eller i visse tilfeller andre selskaper.

   Last ned vår policy for verdipapirhandel >

   Etikk og regeletterlevelse

   Baxters engasjement for å drive en virksomhet med integritet krever mer enn bare riktig økonomisk styring, gode arbeidsforhold og forskjellige typer innsats for allmennheten. Det kreves et rammeverk som hjelper våre ledere med å styre og veilede hele organisasjonen på en etisk måte.

   Les mer om hvordan Baxter integrerer integritet i sin bedriftskultur >

   Baxters hjelpelinje for etikk og etterlevelse er en uavhengig telefon- og webkanal der ansatte og deres familier, leverandører, underleverandører og andre berørte parter kan rapportere om problemer eller åpent diskutere spørsmål om selskapets etikk og etterlevelse.

   Styreutvalg og vedtekter