Brukervilkår

Brukervilkår

Velkommen til Baxters nettsted. Informasjonen på nettstedet er kun ment å gi generell informasjon og kunnskap.  Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av og følge brukervilkårene for det. Les brukervilkårene nøye før du fortsetter å bruke nettstedet. Ved å gå til eller bruke nettstedet godtar du å være bundet av vilkårene i vår brukeravtale. Ønsker du ikke å være bundet av og følge vilkårene i brukeravtalen, får du ikke tilgang til eller kan laste ned materiale fra nettstedet. Baxter forbeholder seg retten til å gjøre endringer i brukervilkårene fra tid til annen når det med rimelighet kan kreves.

Ingen deler av innholdet på nettstedet skal anses som råd eller anbefalinger om hva du bør gjøre med hensyn til din eller andres helse.  Er du pasient, må du alltid henvende deg til lege eller annet kvalifisert helsepersonell hvis du har spørsmål om din helsetilstand eller før du treffer beslutning om behandling. Er du lege eller tilhører en annen yrkesgruppe innen helsevesenet, må du ikke la innholdet på nettstedet erstatte din egen medisinske vurdering, som du også må bruke for å vurdere informasjonen som gis her.

Baxters nettsted kan inneholde informasjon om produkter og om sykdomstilstander og behandlingen av dem. Baxter understreker at materialet på nettstedet ikke er egnet og ikke bør brukes utenfor den tiltenkte målgruppens geografiske område. Personer som går inn på nettstedet fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er selv ansvarlige for å følge lokale lover, om og i den grad lokale lover gjelder.  Ingen deler av innholdet på nettstedet skal anses som en oppfordring til eller anbefaling om å bruke et produkt, eller som en anvisning for et produkt, som ikke er godkjent i henhold til gjeldende lover og forskrifter i det landet der leseren er bosatt.

Baxter respekterer personvernet til brukerne av Baxters nettsted. Vi henviser til Baxters personvernpolicy som beskriver brukerens rettigheter og ansvar med hensyn til informasjonen som gis på nettstedet.

Selv om Baxter har gjort alle rimelige anstrengelser for å forsikre seg om at nettstedet gir korrekt, fullstendig og oppdatert informasjon, kan selskapet ikke på noen måte bekrefte eller garantere at informasjonen er korrekt, fullstendig eller oppdatert. UTEN Å BEGRENSE DET SOM ER ANGITT OVENFOR, GIS INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET «SOM DEN ER» UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. DET KAN FOREKOMME FORSINKELSER, UTELATELSER OG UKORREKTE OPPLYSNINGER I INNHOLDET OG PÅ NETTSTEDET. BAXTER OG DETS DATTERSELSKAPER KAN IKKE GARANTERE AT INNHOLDET PÅ NETTSTEDET ELLER NETTSTEDET I SEG SELV ER KORREKT, FULLSTENDIG, OPPDATERT OG FRITT FOR INNTRENGNING. VI KAN HELLER IKKE GARANTERE EIENDOMSRETTEN FOR INNHOLDET ELLER DETS SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG VI FRASIER OSS HERVED ALLE SLIKE GARANTIER. BAXTER KAN IKKE BEKREFTE ELLER GARANTERE AT INNHOLDET PÅ NETTSTEDET ER FRITT FOR VIRUS SOM KAN SKADE DIN DATAMASKIN ELLER ANNEN EIENDOM SOM FØLGE AV AT DU BESØKER, BRUKER ELLER SURFER PÅ NETTSTEDET, ELLER VED AT DU LASTER NED MATERIALE, OPPLYSNINGER, TEKST ELLER BILDER ELLER SPILLER AV VIDEO- ELLER LYDFILER FRA NETTSTEDET.

Du samtykker i å godtgjøre, beskytte og holde Baxter og dets datterselskaper, øverste ledere, direktører, ansatte og representanter skadesløse som følge av eventuelle fordringer, krav, tap, gjeld og utgifter (inkludert advokathonorarer) som kan oppstå på grunn av, eller ha en sammenheng med, i) at du bryter disse brukervilkårene, eller ii) din tilgang til og bruk av nettstedet og innholdet på det.

Nettstedet kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder som drives av eksterne parter som Baxter ikke har kontroll over. Slike lenker er kun satt inn for å gjøre det enklere for de som besøker nettstedet. Dette nettstedet kan også nås via lenker fra eksterne nettsteder som Baxter ikke har kontroll over. Baxter kan ikke på noen måte garantere eller bekrefte at informasjonen som gis på slike nettsteder, er korrekt, oppdatert eller fullstendig, og har derfor ikke erstatnings- eller skadeserstatningsansvar for skader som oppstår på grunn av innholdet eller informasjonen på disse nettstedene. Forekomsten av eksterne lenker, uansett form, innebærer ikke et samtykke eller en anbefaling fra Baxter.

I henhold til alle gjeldende vilkår i vår personvernpolicy vil all informasjon og alt materiale som sendes til oss via internett, eller som postes på noen av Baxters nettsteder via f.eks. e-post, og som inneholder spørsmål, kommentarer, forslag e.l., bli betraktet som ikke-konfidensielt materiale, og Baxter har ingen forpliktelser med hensyn til slik informasjon. Baxter har rett til fritt å benytte alle ideer og tanker, all kunnskap og alle teknologier som kommuniseres i henhold til det ovennevnte, for valgfrie formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter.

Alle varemerker for produkter eller tjenester og alle logoer som vises på nettstedet (heretter kalt «varemerker»), er Baxters, Baxters datterselskapers eller tredjeparters registrerte eller ikke-registrerte varemerker. Ikke noe av innholdet på nettstedet skal anses for å gi (underforstått, ved innsigelsesavskjæring eller på annen måte) tillatelse eller rett til å bruke varemerkene uten uttrykkelig skriftlig godkjenning fra Baxter eller den aktuelle tredjeparten. Bruk eller misbruk av varemerkene eller annet materiale, unntatt det som er tillatt i henhold til vilkårene, er uttrykkelig forbudt og kan innebære brudd på opphavsrettsloven, varemerkeloven, offentlighetsloven og reglene om taushetsplikt samt andre lover og forskrifter som gjelder kommunikasjon.

Du må ikke dele ut, endre, videreformidle, gjenbruke, publisere eller bruke innholdet på nettstedet, inkludert tekst, bilder, lydfiler og videoer, for generelle eller kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra Baxter. Alt du ser eller leser på hjemmesiden, skal, hvis ikke annet er angitt, anses som opphavsrettslig beskyttet materiale og må ikke brukes, bortsett fra på den måten som beskrives i brukervilkårene eller angis på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Baxter. Baxter gir ingen garanti om at bruken av materialet på nettstedet ikke kan innebære krenking av rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller har noen forbindelse med Baxter.  Ikke noe av innholdet på nettstedet skal anses for å gi (underforstått, ved innsigelsesavskjæring eller på annen måte) tillatelse eller rett til å bruke patenter eller opphavsrettslig beskyttet materiale fra Baxter eller tredjeparter.

Fremtidsrettede uttalelser.  De emnene som tas opp på nettstedet, og som ikke er historisk baserte faktaopplysninger, er bl.a. fremtidsrettede uttalelser om selskapets finansielle resultat, virksomhetsutvikling, finansielle struktur, kostnadsbesparelsestiltak, forsknings-og utviklingsarbeid, inkludert resultater fra kliniske studier og planlagte produktlanseringer, samt fremtidsutsikter. Uttalelsene bygger på antakelser om en rekke viktige faktorer. Det kan føre til at de faktiske resultatene avviker mye fra de som nevnes i de fremtidsrettede uttalelsene. Eksempler på faktorer som kan ligge til grunn for uttalelsene: etterspørsel og markedets risikoaksept for nye og eksisterende produkter, produktutviklingsrisikoer, spørsmål om produktkvalitet og pasientsikkerhet, kontinuitet, tilgang og pris på godkjente råmaterialer og komponenter, manglende evne til å skape ekstra produksjonskapasitet i tide eller andre problemer med produksjon eller distribusjon (f.eks. som følge av naturkatastrofer eller annet), inntrenging i eller feil på selskapets IT-systemer, f.eks. som følge av nettangrep, fremtidige tiltak fra lovgivende eller andre statlige myndigheter, f.eks. FDA, USAs justisdepartement, New Yorks påtalemyndighet og lovgivende myndigheter utenfor USA, problemer med å følge etterlevelsesprogrammer, fremtidige tiltak fra tredjeparter, inkludert interessenter, helsevesenreformer i USA eller andre innsparingstiltak utenfor USA, statlige myndigheters eller private interessenters prisfastsettelses-, godtgjørings-, skatte- og avgiftspolitikk, påvirkning fra produkt- og priskonkurranse, inkludert generell konkurranse, gjenimport av legemidler og banebrytende ny teknologi, global handels- og skattepolitikk, riktig bedømming og utøving av de muligheter virksomhetsutvikling og forskning og utvikling gir, og at de forventede fordelene oppnås, evne til å håndtere egne eller lisensierte patenter eller patenter fra tredjeparter som hindrer eller begrenser produksjonen, salg eller bruk av skadede produkter eller teknologi, den globale økonomiens påvirkning, valutakurs- og rentesvingninger, alle lovendringer som gjelder inntektsskatt (inkludert nåværende og kommende skattereformer), inkludert inntekt inntjent utenfor USA, tiltak som treffes av skattemyndigheter i forbindelse med pågående skatterevisjoner, tap av nøkkelpersoner i selskapet eller manglende evne til å finne og rekruttere nye medarbeidere, resultater av pågående eller fremtidige tvister, at selskapets kontantstrøm er tilstrekkelig for å møte selskapets nåværende reservekrav og finansiere selskapets investeringsprogram, og andre risikoer som omtales i Baxters siste «10-K-Formular» (årlig finansiell rapport till SEC) og andre SEC-dokumenter, som alle er tilgjengelige via Baxters nettsted. Baxter forplikter seg ikke til å oppdatere sine fremtidsrettede uttalelser.

Vilkårene i denne brukeravtalen og din bruk av nettstedet er underlagt lovgivningen i USA og delstaten Illinois uten hensyn til dens lovkonfliktprinsipper. Alle saksanlegg eller rettsprosesser som gjelder nettstedet, skal kun prøves av en kompetent føderal eller delstatlig domstol med sete i Illinois.

Hvis noen av bestemmelsene i brukeravtalen viser seg å være ulovlige, ugyldige eller umulige å iverksette, skal den aktuelle bestemmelsen utelates uten at iverksettelsen av gjenstående bestemmelser påvirkes. Baxter forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å endre eller fjerne innhold på nettstedet.