Baxter International Foundation

Baxters grunntanke

Baxter International Foundation, den filantropiske grenen av Baxter International Inc., hjelper organisasjoner å gjøre helseomsorgen mer tilgjengelig for mennesker som lever i utsatte situasjoner. Stiftelsen ble grunnlagt i 1981. I år 2002 ble det besluttet at stiftelsen skulle arbeidet mot å gjøre direkte sykeomsorgstjenester mer tilgjengelig, særlig for personer som har vanskelig for å få tilgang til sykeomsorg av økonomiske grunner.

Over hele verden øker behovet for sykeomsorgstjenester på grunn av begrensede statlige og kommunale tilskudd, utilstrekkelige forsikringer, naturkatastrofer og katastrofer som er forårsaket av mennesker. Samtidig rammes mange ideelle sykepleieorganisasjoner av nedskjæringer i budsjett og arbeidsstokk, og de må kjempe for å dekke de behovene de stilles overfor daglig.

Baxter International Foundation kan gjennom sitt bidragsprogram finansiere initiativer med formål å forbedre tilgjengeligheten, kvaliteten og kostnadseffektiviteten for direkte sykeomsorgstjenester. I stiftelsens definisjon av sykeomsorg inngår tannpleie, psykiatri, rusmisbruk og helsetjenester for handikappede samt barn og voksne som er utsatt for vold i hjemmet eller seksuelle overgrep.

Organisasjoner som har programmer eller forslag som stemmer overens med prioriteringene til Baxter International Foundations, kan søke om bidrag. Prosjekter som støttes lokalt av Baxter får prioritert behandling. Hvis du lurer på om ditt prosjekt faller innenfor rammen for våre retningslinjer, er du velkommen til å først kontakte stiftelsen via e-post på fdninfo@baxter.com eller kontakte Baxter i Norge.

(Husk at informasjon som sendes over internett ikke kan garanteres å være konfidensiell.)

Hvilke opplysninger må tas med i en søknad til Baxter International Foundation?

I løpet av 2010 må det leveres inn en fullstendig søknad før følgende datoer:

 • Første kvartal - siste dato 21. januar 2010
 • Andre kvartal - sist dato 13. april 2010
 • Tredje kvartal - siste dato 13. juli 2010
 • Fjerde kvartal - sist dato 29. september 2010


Ingen spesiell søknadsblankett er nødvendig, men alle søknader må inneholde følgende opplysninger:

 • Organisasjonens fulle juridiske navn, fullstendig postadresse, telefonnummer, faksnummer, kontaktpersonens navn og e-postadresse.
 • Om aktuelt en beskrivelse av organisasjonens forhold til Baxter lokalt.
 • En kortfattet, men fullstendig beskrivelse av organisasjonen med formål, historie, ledelse, programmer og oppgaver.
 • En beskrivelse av det spesifikke formålet med det bidraget det søkes om, og hvordan prosjektet overensstemmer med Baxter International Foundations prioriteringer.
 • Opplysninger om den summen det søkes om, i amerikanske dollar samt i hvilken tidsperiode det søkes bidrag for.
 • En plan over hvordan programmet eller tjenestene vil bli finansiert etter at støtten fra Baxter International Foundation har opphørt.
 • En plan for måling av resultater, rapportering av periodiske fremskritt samt avsluttende vurdering.
 • Finansielle opplysninger, inkludert organisasjonens fullstendige, aktuelle driftsbudsjett samt budsjettet for det foreslåtte prosjektet.
 • En liste over inntektskiler og summer inkludert støtte fra bedriftssponsorer, fond, stat og kommune, både nåværende og fremtidig, for organisasjonen i sin helhet og for det foreslåtte prosjektet.
 • Reviderte regnskaper for det siste driftsåret samt de to foregående årene (tre år totalt).
 • For organisasjoner i USA: en kopi av organisasjonens bevis på skattefritak fra Internal Revenue Service som organisasjon klassifisert som 501c3 eller tilsvarende. For organisasjoner utenfor USA: en kopi av organisasjonens bevis på skattefritak som allmennyttig forening fra lokal eller nasjonal myndighet. Organisasjoner utenfor USA kommer til å få en utfyllende søknadsblankett i forbindelse med den første vurderingen av søknaden.
 • En liste over styremedlemmer samt deres hjemmeadresser og medlemskap. Se informasjon om "overensstemmelse" nedenfor.*
 • En liste over de fem høyest betalte ansatte med navn og hjemmeadresser.*


Bevilging av bidrag godkjennes endelig av stiftelsens styre, som møtes en gang per kvartal.

* Vennligst send inn disse opplysningene elektronisk i form av et Excel-regneark. Husk at informasjon som sendes over internett ikke kan garanteres å være konfidensiell. Du kan sende en kopi av regnearket til oss på CD eller diskett.

Address:
The Baxter International Foundation
One Baxter Parkway DF2-2E
Deerfield, IL 60015-4625
USA
Tel: +1 847 948 4605

Baxter International Foundation bevilger ikke midler til følgende

 • Innsamlingskampanjer (inkludert søknad om alle typer infrastruktur, utstyr, kjøretøyer osv.).
 • Organisasjoner eller programmer som er rettet mot en spesifikk sykdom eller lidelse.
 • Studiebidrag eller kontinuerlige stipender til høyere studier.
 • Utdannelsesorganisasjoner, bortsett fra tilfeller der et bidrag fra stiftelsen kan bidra til å oppnå andre mål, som utbygging av offentlige sykepleietjenester eller økt kompetanse og tilgjengelighet hos offentlige helseinstitusjoner i områder der det finnes Baxterenheter.
 • Generell driftsstøtte eller hjelp til organisasjonen til å utføre sine oppgaver.
 • Sykehus.
 • Privatpersoner, inkludert stipender til privatpersoner.
 • Lobbyvirksomhet og politiske organisasjoner.
 • Aviser, fagtidsskrifter, dokumentar-, film-, video-, radio- eller internettproduksjoner.
 • Helsereiser.
 • Organisasjoner som søker om reisebidrag til enkelte personer eller grupper, helsereiser eller konferanser.
 • Organisasjoner som søker om bidrag til annonsering, billetter til middagsarrangementer, fordeler, sosiale aktiviteter og innsamlingskampanjer, sponsing og markedsføringsmateriell.
 • Organisasjoner som har en begrenset krets av tilknyttede personer, som brorskap, veteranforeninger eller religiøse organisasjoner.
 • Forskning.