Baxter og sustainability

Hva betyr bærekraftig utvikling for Baxter?

For Baxter er bærekraft en selvfølgelig del av virksomheten. Det innebærer at vi har en langsiktig strategi for å balansere virksomheten med sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn.

Baxter ble nylig utpekt som en av verdens 100 mest bærekraftige bedrifter for det 14. året på rad, og Medical Products Industry Leader 2011 for det 11. året på rad av Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Baxter har vært med på DJSI-listen siden den ble lansert i 1999.

Baxters ledende posisjon skyldes de toppoengene som foretaket har fått innen en rekke områder som bioetikk, atferdskodeks, miljøpolitikk og miljøforvaltning samt rapportering om sosiale spørsmål og miljøarbeid.

Eksempel på globale mål som skal nås innen 2015

Prosentsatsene er indeksert i forhold til salget for år 2005.

 • Redusert bruk av naturressurser
 • Redusert vannforbruk med 35 %
 • Redusert energiforbruk med 30 %
 • Redusert utslipp av drivhusgasser med 45 %
 • Reduksjon i den totale mengden avfall med 30 %
 • Redusert miljøuhell* med 50 %*
 • Redusert carbon footprint i produksjonen
 • Fjerne 5 millioner kilo emballasjemateriale fra produktene
 • Innføre et returprogram for elektroniske produkter, som oppfyller kundekrav og globale krav
 • Utvikle en handlingsplan for å eliminere visse farlige stoffer** fra våre produkter og vår emballasje
 • Identifikasjon av nye muligheter til å erstatte, minske og forbedre bruken av dyreforsøk
 • Økte investeringer i FoU for å gi fremfor alt utviklingsland bedre tilgang til helseomsorg
 • Inkluderende arbeidsplasser preget av mangfold
 • Fortsatt fokus på etisk atferdskodeks


* Definert som utslipp til luft, vann eller jord utover tillatte grenser, og andre spill eller utslipp, som skal rapporteres til myndighetene.

* *Følge de maksimale konsentrasjonsgrensene for homogene materialer i henhold til EU-direktivet "Restriction of Hazardous Substances Directive", når det gjelder bly, kvikksløv, kadmium, seksverdig krom og bromerte flammehemmere

Les vår bærekraftrapport og samtlige fastsatte mål på www.sustainability.baxter.com

Helse og sikkerhet for medarbeiderne våre

 • Innføre et program for håndtering av sykefravær på 75 % av arbeidsplassene med flere enn 100 medarbeidere
 • Innføre minst ett forebyggende helseprogram på 90 % av arbeidsplassene der det er flere enn 100 medarbeidere
 • Redusere arbeidsskader som fører til sykefravær til 0,23 %
 • Redusere antallet rapporterbare arbeidsskader til 1,27 (per 100 medarbeidere)
 • Innføre minst ett forebyggende sikkerhetsprogram på 90 % av arbeidsplassene der det er flere enn 100 medarbeidere